Đăng ngày: 05/12/2017 09:32:27

lớp học an toàn lao động tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

VIN PHÁT TRIN KINH T QUC T

CS 1: CT4AX2, KĐT B
c Linh Đàm , Hoàng Mai, Hà Ni
CS 2: 128 Phan Đăng L
ưu, P3, Q.Phú Nhun, TP.HCM

Tel: 0982368447  Ms. Ph
ương

Email: daotao@vienquocte.edu.vnTHÔNG BÁO M
LP HUN LUYN AN TOÀN LAO ĐNG
Căn c
Lut t chc Chính ph ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn c
Lut an toàn, v sinh lao đng ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đ
ngh ca B trưởng B Lao đng - Thương binh và Xã hi;

Chính ph
quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut an toàn, v sinh lao đng v hot đng kim đnh k thut an toàn lao đng, hun luyn an toàn, v sinh lao đng và quan trc môi trườnglao đng.


Căn c
nhu cu đào to ca các đơn v, doanh nghip trên c nước. Vin phát trin kinh tế quc tế xin thông báo t chc khóa Hun luyn An toàn lao đng, v sinh lao đng như sau:

I. Đ
I TƯỢNG HUN LUYN ATLĐ, VSLĐ

1. Nhóm 1: Người qun lý ph trách công tác an toàn, v sinh lao đng bao gm:

a)Ng
ười đng đu đơn v, cơ s sn xut, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trc thuc; ph trách b phn sn xut, kinh doanh, k thut; qun đc phân xưởng hoc tương đương;

b)C
p phó ca người đng đu theo quy đnh ti Đim a Khon 1 Điu này được giao nhim v ph trách công tác an toàn, v sinh lao đng.

2. Nhóm 2: Ng
ười làm công tác an toàn, v sinh lao đng bao gm:

a)Chuyên trách, bán chuyên trách v
an toàn, v sinh lao đng ca cơ s;

b)Ng
ười trc tiếp giám sát v an toàn, v sinh lao đng ti nơi làm vic.

3. Nhóm 3: Ng
ười lao đng làm công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toàn, v sinh lao đng là người làm công vic thuc Danh mc công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toàn, v sinh lao đng do B Lao đng - Thương binh và Xã hi ban hành.

4. Nhóm 4: Ng
ười lao đng không thuc các nhóm theo quy đnh ti các khon 1, 2, 3 và 5 Điu này, bao gm c người hc ngh, tp ngh, th vic đlàm vic cho người s dng lao đng.

5. Nhóm 5: Ng
ười làm công tác y tế.

6. Nhóm 6: An toàn, v
sinh viên theo quy đnh ti Điu 74 Lut an toàn, v sinh lao đng.


II. CH
NG CH, CHNG NHN VÀ S THEO DÕI

- -Nhóm 1,2, 5,6: Sau khi tham d
khóa hun luyn, được kim tra nếu đt yêu cu thì được cp Chng ch hun luyn.

-Nhóm 3: Ng
ười s dng lao đng cp Th an toàn cho người được hun luyn thuc nhóm 3 sau khi kim tra đt yêu cu. T chc hunluyn cp Th an toàn cho người lao đng làm vic không theo hp đng lao đng

-Nhóm 4: K
ết qu hun luyn được ghi vào s theo dõi công tác hun luyn ti cơ s.


III. Đ
A ĐIM, THI GIAN, H

Việc làm Cần Thơ -

Tuyển dụng Cần Thơ

Tin đăng gần đây